دعوت برای سخنرانی
مهر ۱۳, ۱۳۹۵
از درس های آسان شروع کنیم یا سخت؟
مهر ۱۳, ۱۳۹۵

Arrow indicating lane change Free Photo

 

حسن گلی انسان شناس و مشاور تحصیلی

 

تغییرات کتب درسی هر سال رخ میدهند اما این تغییرات معمولا محتویات کنکور را زیر و رو نمیکند،در ذیل تغییرات کتب درسی را برای کنکور ۹۶ مشاهده میکنید

 

ریاضی: بدون تغییرات

ادبیات: بدون تغییر

دین و زندگی : بدون تغییر

زبان : بدون تغییر

عربی: تغییر جزئی در عربی اول دبیرستان

شیمی : بدون هیچ تغییری

فیزیک ۱ : تغییرات کلی

فیزیک ۲: تغییرات جزئی و کلی در دو فصل

فیزیک ۳ : تغییرات خیلی کم

فیزیک پیش: بدون تغییر

زیست دوم: تغییر جزئی

زیست سوم : تغییر جزئی

زیست پیش: تغییرات نسبتا جزئی

اما تشریح این تغییرات:

فیزیک ۱:

حذف فعالیت شماره ی ۱ در صفحه ۵ از کتاب قبلی
اضافه شدن زندگی نامه ی جیمز پری اسکات ژول به کناره ی صفحه ی ۴
تغییر توضیحات آهنگ مصرف انرژی در صفحه ۴
تغییر مثال ۱ و اضافه شدن مثال شماره ۲ در صفحه ۵
تغییر توضیح انرژی جنبشی در صفحه ۶
اضافه شدن مثال شماره ۳ و ۴ و اضافه شدن شکل ۱-۹ به صفحه ۶
تغییر تمرین ۲ در صفحه ۷
اضافه شدن مثال شماره ۵ و تمرین شماره ۳ به صفحه ۸
تغییر پاسخ دهید ۲ در صفحه ۹
اضافه شدن مثال ۶ به صفحه ی ۹
تغییر تمرین ۴ صفحه ۱۰
اضافه شدن دو مثال به صفحه ۱۰
تغییر توضیح انرژی پتانسیل گرانش در صفحه ۱۱
اضافه شدن یک آزمایش کنید به صفحه ۱۱
اضافه شدن مثال ۸ و فعالیت ۲
تغییر توضیح انرژی پتانسیل گرانشی در صفحه ۱۲
اضافه شدن مثال ۱۰ و تمرین ۶ به صفحه ۱۳
تغییر توضیحات انرژی پتانسیل کشسانی در صفحه ۱۳
اضافه شدن فعالیت های ۳ و ۴ به صفحه ۱۴
تغییر توضیح انرژی برقی آبی در صفحه ۱۸
تغییر توضیح سوخت های گیاهی در صفحه ۱۹
اضافه شدن زندگی نامه شیخ بهایی به کنار صفحه و خود متن در صفحات ۲۰ و ۲۱
اضافه شدن فعالیت ۶ به صفحه ۲۱
تغییر پرسش ها و اضافه شدن مسئله ها و پرسش ها و تمرین های اضافی در صفحات ۲۳ تا ۲۶
فصل ۲:

اضافه شدن شکل های ۲-۱ و ۲-۲ به صفحه ۲۸
اضافه شدن زندگی نامه آندره سلسیوس
حذف ساخت دماسنج
اضافه شدن شکل ۲-۳ و فعالیت ۲ در صفحه ۳۰
تغییر پاسخ دهید ۱ و اضافه شدن مورد ب در صفحه ۳۰
اضافه شدن بستگی نقطه انجماد و نقطه جوش آب به فشار و ناخالصی صفحه ۳۱
اضافه شدن پاسخ دهید ۲ و فعالیت ۳ و آزمایش کنید ۲ در صفحه ۳۲
اضافه شدن زندگی نامه ابن شاطر
تغییر توضیح رسانش گرما در صفحه ۳۴
اضافه شدن فعالیت ۵ و تغییر توضیحات متن در صفحه ۳۵
اضافه شدن آزمایش کنید ۴ و پاسخ دهید ۴ صفحه ۳۶
تغییر توضیحات گرمای ویژه صفحه ۳۸
تغییر فناوری و کاربرد صفحه ۳۶
تغییر در سه آزمایش کنید صفحات ۳۸ و ۳۹
اضافه شدن مثال ۱ و ۲ و تمرین ۱ در صفحه ۴۰
اضافه شدن فعالیت ۶ در صفحه ۴۱
تغییرات در پرسش ها و تمرین های فصل دو
فصل ۳:

تغییرات بسیار چشم گیر نسبت به کتاب قبل (ختما این بخش مطالعه شود)
فصل ۴:

تغییر پاسخ دهید ۱ در صفحه ۷۸
اضافه شدن شکل ۴-۱ و ۴-۳ در صفحه ۷۸
اضافه شدن توضیحاتی به متن صفحه ۷۹
اضافه شدن زندگی نامه ابن سنان
تغییر فعالیت ۴ و شکل ۴-۹ صفحه ۸۳
اضافه شدن فعالیت ۵ در صفحه ۸۴
اضافه شدن ویژگی های تصویر در آینه تخت و کاملتر شدن آن در صفحه ۸۴
اضافه شدن فعالیت ۶ در صفحه ۸۵
تغییر توضیح کانون آینه مقعر صفحه ۸۶
تغییر توضیح رسم پرتوها در آینه مقعر صفحه ۸۷
اضافه شدن فعالیت ۸ صفحه ۸۷
تغییر توضیح چگونگی تشکیل تصویر در آینه های مقعر در صفحه ۸۸
اضافه شدن فعالیت ۹ به صفحه ۹۰
اضافه شدن فعالیت ۱۰ و آزمایش کنید ۷ به صفحه ۹۱
تغییر توضیح آینه محدب
تغییر توضیح رسم پرتوهای بازتاب در آینه محدب
اضافه شدن فعالیت های ۱۱ و ۱۲ و ۱۳ و مثال ۱ در صفحه های ۹۲ تا ۹۴
اضافه شدن معادله ی آینه های کروی به صفحه ۹۴
اضافه شدن مثال ۲ و ۳ و تمرین ۱ به صفحه ۹۵
اضافه شدن فعالیت ۱۴ و مثال ۴ به صفحه ۹۶
تغییر مثال ۵ و ۶ صفحه ۹۷
اضافه شدن مثال ۷ در صفحه ۹۸
اضافه شدن پاسخ دهید ۵ و تمرین ۲ در صفحه ۹۹
اضافه شدن فعالیت ۱۵ در صفحه ۱۰۰
تغییر پرسش ها و مسائل در صفحات ۱۰۱ تا ۱۰۵
فصل ۵:

تغییر آزمایش کنید ۲ در صفحه ۱۰۸
اضافه شدن زندگی نامه اسنل
اضافه شدن قانون اسنل
اضافه شدن تمرین ۱ به صفحه ۱۱۱
اضافه شدن فعالیت ۱ و تغییر فعالیت ۲ در صفحه ۱۱۲
اضافه شدن مثال ۲ و آزمایش کنید ۴ و تغییر فعالیت ۳ در صفحه ۱۱۳
زندگی نامه ابن هیثم
تغییر جدول ضریب شکست مواد
تغییر توضیح زاویه حد
اضافه شدن آزمایش کنید ۵ در صفحه ۱۱۶
اضافه شدن مثال ۵ و تغییر فعالیت ۴ و ۵ در صفحه ۱۱۷
تغییر توضیح تار نوری و آوردن آن در صفحه ۱۱۹
اضافه شدن توضیح طیف نور سفید
اضافه شدن مثال ۶ در صفحه ۱۲۲
اضافه شدن تمرین ۲ و فعالیت ۸ در صفحه ۱۲۲
تغییر توضیح عدسی های همگرا و عدسی های واگرا
تغییر آزمایش کنید ۷ در صفحه ۱۲۴
اضافه شدن فعالیت ۹ و آزمایش کنید ۸ در صفحه ۱۲۵
اضافه شدن زندگی نامه ابن سهل
اضافه شدن فعالیت ۱۰ صفحه ۱۲۸
اضافه شدن فعالیت ۱۱ صفحه ۱۳۰
اضافه شدن معادله عدسی ها صفحه ۱۳۰
اضافه شدن آزمایش کنید ۹ صفحه ۱۳۱
اضافه شدن تمرین ۳ در صفحه ۱۳۲
تغییر مثال ۹ در صفحه ۱۳۳
اضافه شدن مثال ۱۰ و ۱۱ و فعالیت ۱۲ در صفحه ۱۳۵
اضافه شدن سه خط به متن درسی در صفحه ۱۴۰
تغییر پرسش ها و مسائل در صفحات ۱۴۲ تا ۱۴۵
فیزیک ۲:

اضافه شدن توضیحات بیشتر در رابطه با گالیلئو گالیله صفحه ۲
اضافه شدن بخش سایز نانو و تمرین های آن در صفحه های ۷ و ۸
اضافه شدن تمرین ۴-۳ در صفحه ۶۵
تغییرات کامل فصل ۵
تغیرات جزئی فصل ۶
فیزیک ۳:

اضافه شدن بخش کارت های اعتباری و دستگاه های کارت خوان در صفحه ۱۵۲
توضیحات بیشتر درباره ی ضریب القای متقابل در صفحه ۱۵۸
تغییر سوالات در مسائل صفحه ۱۶۸
اضافه شدن سوال ۹ در صفحه ۱۶۹
عربی ۱:

تغیرات تنها در یادآوری قواعد دوران راهنمایی می باشد

زیست دوم:

تغییر حزئی در تصویر ماهی صفحه ۱۱۴

زیست سوم:

حذف شدن جدول آمیزش نخود فرنگی در صفحه ۱۶۰

زیست پیش:

تبدیل واژه ی ژن به DNA در سه خطر آخر صفحه ۹

تبدیل ژن به DNA در خط اول صفحه ۳۰

تغییر در مورد ۵ شکل صفجه ۱۶

تغییر مختصر در توضیح شکل صفحه ۲۴

تغییر مختصر در جمله ۴ تا مانده به آخر صفجه

اضافه شدن یک جمله به خط پنجم از صفجه ۱۱۸

تبدیل کلمه هرگز به معمولا در خط بالای بیشتر بدانید صفحه ۱۱۸

اضافه شدن یک جمله به خط چهارم در صفحه ۱۲۱

اضافه شدن مورد ۲ به پاورقی صفحه ۱۸۹

استاد گلی
استاد گلی ، مشاور تحصیلی در پردیس علم و فناوری خیابان نوفل لوشاتو تهران Hasan Goli Consultant on Science and Technology Campus Nofel Loshato Avenue in Tehran

24 Comments

 1. مریم گفت:

  سلام
  خیلی زیاد خسته نباشید??
  پس بچه های ریاضی چی؟ دیفرانسیل و گسسته خیلی تغییر کردن اونا رو هم توضیح بدین ممنون میشیم

 2. افشین گفت:

  سلام استاد گلی عزیز
  امیدوارم حالتون عالی باشه
  استاد در اینجا ذکر کردید که فصل پنجم فیزیک دوم تغییر کرده
  بنده فیزیک پایه گاج نقره ای دارم آیا باید چاپ جدید رو تهیه کنم ؟
  سپاس گزارم

 3. مجتبی گفت:

  سلام ببخشید فرق محتوایی روش دانلود کردن و روش پستی که ارسال میکنید چیست؟
  مثلا در طریق پستی کتاب ارسال میکنید؟ یا باز هم پی دی اف هست؟

 4. محمد رضا موسوی گفت:

  ینی چی ؟؟!؟
  کتاب فیزیک ۱ مگه چاپ جدید داده؟
  منظورتون اینه که ما باید فیزیک دهم رو بخونیم؟؟!

 5. مهدی گفت:

  سلام خسته نباشید من دانش آموز سال دهم ریاضی در مدرسه نمونه دولتی هستم البته چون در نمونه دولتی ریاضی قبول شدم رفتم تصمیم دارم تغییر رشته بدهم و تجربی بروم ولی خانواده می گوید این ریسک را نکن امکان قبولی در رشته دندان پزشکی یا پزشکی خیلی سخته .از طرفی اگر دیپلم ریاضی بگیرم و تجربی شرکت کنم شرط معدل را از دست می دهم .البته چون پدرم دکترای عمران است می گوید عمران بخوان ولی من به دندان پزشکی علاقه دارم لطفا راهنمایی کنید که همان ریاضی را بخوانم یا تجربی البته من هیچ کلاسی تا بحال نرفته ام و با تلاش خودم در مدرسه نمونه قبول شدم.ممنون از لطفتان.

 6. Hadi گفت:

  سلام خسته نباشید . رشته ریاضی چه تغییراتی داشته ؟ فقط تغییرات پیش دانشگاهی مهمه ؟! الان نباید منابع رو مثلا برای فیزیک ۲ تغییر بدیم !؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *