آخرین خبر کنکور: زمان های ثبت نام و برگزاری هر دو کنکور اعلام شد. ثبت نام کنکور اول از ۸ الی ۱۴ آبان و زمان برگزاری ۲۹ و ۳۰ دی و زمان ثبت نام کنکور دوم از ۱۵ تا ۲۱ فروردین و زمان برگزاری ۱۴ و ۱۵ تیر ماه. جزئیات را در وب سایت سنجش دنبال کنید